Ympäristö

Hevosopisto kouluttaa vastuuntuntoisia ja ympäristötietoisia hevosalan ammattilaisia ja toimijoita. Hevosopisto on sitoutunut ympäristöasioiden kehittämiseen ja ympäristökuormitusten vähentämiseen. EMAS-sertifioinnista on luovuttu, mutta ympäristöjärjestelmän keskeisistä periaatteista pidetään edelleen kiinni.

Tavoitteina ovat mm. kaatopaikalle toimitettavan jätteen vähentäminen sekä energian kulutuksen pienentäminen. Tavoitteet edellyttävät koko henkilökunnan ja opiskelijoiden sitoutumista asetettuihin päämääriin.

Hevosopistolla ei ole ollut ympäristövahinkoja, eikä toiminta aiheuta merkittäviä ympäristöhaittoja lähiympäristölle. Kilpailut ja muut yleisötilaisuudet järjestetään niin, että ne eivät aiheuta kohtuutonta meluhaittaa lähiympäristön asukkaille.

Yli 60 hevosen talleilla tulee olla ympäristölupa. Hämeen ympäristökeskus on myöntänyt Hevosopisto Oy:lle hevosten pitoon liittyvän ympäristöluvan 9.12.2003 (ympäristölupapäätös Nro YLO/lup/93/03). Lupapäätöstä on täsmennetty 24.10.2007. Lupa on voimassa toistaiseksi.

Hevosopisto Oy:tä koskevat myös sopimus jätevesien johtamiseksi yleiseen viemäriin, maanvuokrasopimukset, laidunnussopimus MTT Jokioisten Kartanoiden kanssa.

Hevosopisto Oy on sitoutunut noudattamaan maatalouden ympäristötukiehtoja sekä Hämeen TE-keskuksen kanssa tehtyä perinnebiotooppisopimusta. Natura 2000 -verkostoon kuuluvat alueet hoidetaan määräysten mukaisesti.

Toiminnassa syntyvä lanta varastoidaan vesitiiviissä lantavarastoissa, jotka tyhjennetään säännöllisesti. Sopimusurakoitsijat hyödyntävät lannan lannoitteena pelloilla tai viherrakentamisessa. Maneesien pohjalle kertyvä lanta poistetaan välittömästi, ja jaloittelutarhoista sään salliessa vähintään kerran viikossa.

Toiminnassa seurataan mm. lämmitysenergian, sähkön, veden, turpeen ja rehun kulutusta sekä jätemääriä. Vastuuhenkilöt ohjaavat alaisiaan ja opiskelijoita näissä ja muissa ympäristökysymyksissä.