Osaaminen ratkaisee

Osaamisen osoittaminen ja arviointi 

Ammatillisessa koulutuksessa opiskelijan osaamisen arviointi on kriteeriperusteista. Tämä tarkoittaa sitä, että osaamistasi verrataan aina tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksiin ja osaamistavoitteisiin ja asetettuihin kriteereihin. Tutkinnon perusteissa edellytettävä osaaminen osoitetaan tekemällä käytännön työtehtäviä näytössä.  

Sinulla on oikeus oppia vaaditut taidot ja tiedot ennen kuin osaamistasi arvioidaan näytöllä tai muulla tavoin arvosanan määrittämiseksi. Jos sinulla on jo osaamista, voit näyttää osaamisen riippumatta siitä, miten ja missä olet hankkinut osaamisen.  

Itsearviointitaitojen kehittämiseksi sinulle annetaan mahdollisuus suoritustesi itsearviointiin. 

Ammatillisten tutkinnon osien näytöissä osaamistasi arvioivat opettaja ja työelämän edustaja yhdessä.  

Arvioinnin tehtävänä on 

  • ohjata ja kannustaa sinua tavoitteidesi saavuttamisessa 
  • kehittää itsearviointitaitojasi 
  • tukea kasvuasi niin ammatillisesti kuin ihmisenäkin 
  • antaa tietoa osaamisestasi sinulle itsellesi, opettajille, työnantajille ja jatko-opintoihin pyrkimistä varten. 

Ammatillisissa perustutkinnoissa arviointiasteikko on 1-5. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa suoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. 

Ammatillisissa tutkinnon osissa suunnittelet osaamisen osoittamisen (näytön) yhdessä opettajan ja tarvittaessa työpaikan kanssa. Suunnitelma kirjataan HOKS:iin.  

Arviointi kirjataan wilmaan viimeistään kahden viikon kuluttua osaamisen osoittamisesta.  

Opiskelijalle järjestetään mahdollisuus näytön tai muun osaamisen osoittamisen uusintaan, jos osaamisen arviointi on hylätty ja hyväksytyn arvosanan korottamiseen. 

Arvioinnin tarkistaminen ja oikaisu (L 531/2017, 55 §) 

Arvioinnin tarkistaminen tutkintokoulutuksessa 

Opiskelija voi pyytää arvioijilta arvioinnin tarkistamista kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun hänellä on ollut tilaisuus saada arvioinnin tulokset sekä tieto arviointiperusteiden soveltamisesta suoritukseensa. Arvioijien on tehtävä päätös arvioinnin tarkistamisesta ilman aiheetonta viivytystä. 

Arvioinnin oikaisu tutkintokoulutuksessa 

Jos opiskelija ei ole tyytyväinen arvioinnin tarkistamista koskevaan päätökseen, hän voi pyytää asianomaiselta työelämätoimikunnalta kirjallisesti oikaisua arvioinnin tarkistamista koskevaan päätökseen. Oikaisu on pyydettävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Mikäli päätös on ilmeisen virheellinen, työelämätoimikunta voi määrätä uuden arvioinnin sekä edellyttää koulutuksen järjestäjää asettamaan uudet arvioijat perustellusta syystä. 

Opettaja/vastuuohjaaja tai opinto-ohjaaja ohjeistaa sinua arvioinnin tarkistus- tai oikaisupyynnön laatimisessa ja lähettämisessä oikeaan osoitteeseen.