Oppivelvollisuus ja muita usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia

 UKK Hevosopiston nettisivuilla: UKK 

Opetus- ja kulttuuriministeriö: Kysymyksiä ja vastauksia oppivelvollisuudesta – OKM – Opetus- ja kulttuuriministeriö 

Milloin oppivelvollisuuden laajentaminen tuli voimaan ja ketä se koskee? 

Oppivelvollisuuden laajennus tulee voimaan vuonna 2021 ikäluokka kerrallaan. Uusi oppivelvollisuuslaki tuli voimaan 1.8.2021, mutta oppivelvollisuuteen liittyvä hakeutumisvelvoite tuli voimaan heti vuoden 2021 alusta lukien. Velvoite hakeutua ja jatkaa toisen asteen koulutuksessa vaikuttaa käytännössä niihin nuoriin, jotka keväällä 2021 olivat perusopetuksen 9. luokalla (pääosin vuonna 2005 syntyneet). Tästä ikäluokasta alkaen oppivelvollisuuden laajentaminen koskee kaikkia peruskoulusta toiselle asteelle siirtyviä nuoria. 

Milloin ja miten oppivelvollisuus päättyy? 

Oppivelvollisuus päättyy, kun opiskelija täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto) tai vastaavan ulkomaisen koulutuksen. 

Milloin oppivelvollisuuslain mukainen opintojen maksuttomuus päättyy? 

Oppivelvollisuuslain mukainen maksuttomuus jatkuu sen kalenterivuoden loppuun saakka, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta. Myös 18 vuotta täyttänyt opiskelija voi tämän aikarajan sisällä vaihtaa opiskelupaikkaa ja maksuttomuus jatkuu myös näissä uusissa opinnoissa. 

Voiko oppivelvollisuutta suorittaa oppisopimuksena? 

Oppivelvollisuutta voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena.  Oppivelvollisuuslain mukainen ohjaus- ja valvontavastuu on koulutuksen järjestäjällä. 

Miten opintojen tulee edistyä? 

Oppivelvollisuuteen kuuluvien opintojen ja tutkinnon suorittamisen on edistyttävä opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti (OVL 6 §). Oppivelvollisuuden suorittamisessa otetaan siis huomioon opiskelijan yksilölliset tavoitteet ja valmiudet. Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaan oppivelvolliselle henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma on laadittava siten, että suunnitelman mukainen ammatillisen tutkinnon suorittamisaika on enintään neljä vuotta. 

Koulutuksen järjestäjän tehtävänä on seurata opintojen edistymistä. Koulutuksen järjestäjän tulee ilmoittaa oppivelvollisen huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle, jos opinnot eivät edisty riittävästi. Koulutuksen järjestäjän on lisäksi selvitettävä oppivelvollisen saamien koulutuksen järjestäjän tukitoimien riittävyys sekä tarvittaessa ohjattava oppivelvollinen hakeutumaan muiden tarkoituksenmukaisten palveluiden piiriin. 

Mistä syystä oppivelvollisuuden suorittamisen voi keskeyttää? 

Oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisestä säädetään oppivelvollisuuslain 7 §:ssä. Oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisperusteet koskevat sekä perusopetuksen oppilaita että toisen asteen opiskelijoita. 

Perusteita oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämiselle ovat: 

  1. oppivelvollisuuden suorittamisen estävä pitkäaikainen sairaus tai vamma 
  1. äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa (käytännössä vanhempainpäivärahan saamisen ajalta) 
  1. tilapäinen ulkomailla oleskelu (esim. vaihto-opiskelu, perhe muuttaa tilapäisesti ulkomaille) 
  1. elämäntilanteeseen liittyvä muu painava syy, joka estää oppivelvollisuuden suorittamisen. 

Voidaanko oppivelvollinen opiskelija katsoa eronneeksi? Miten oppivelvollista ja huoltajaa kuullaan? 

Oppivelvollisen opiskelijan eronneeksi katsomisessa noudatetaan koulutusta koskevien lakien eronneeksi katsomista koskevia säännöksiä (esim. lukiolaki 24 §) ja ammatillisesta koulutuksesta annettu laki 97 §). Oppivelvollisen eronneeksi katsomiseen liittyy kuitenkin eräitä menettelyitä, jotka eivät koske muita kuin oppivelvollisia opiskelijoita. 

Oppivelvollinen opiskelija tulee katsoa eronneeksi viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun hän on viimeisen kerran osallistunut opetukseen. Oppivelvollisen eronneeksi katsomiseen liittyy myös erityinen ilmoitusvelvollisuus. Ennen oppivelvollisen eronneeksi katsomista koulutuksen järjestäjällä on ilmoitusvelvollisuus oppivelvolliselle sekä hänen huoltajalleen ja muulle lailliselle edustajalleen siitä, että oppivelvollinen voidaan katsoa eronneeksi, mikäli hän ei osallistu opetukseen. Tämän ilmoitusvelvollisuuden tarkoituksena on tuoda oppivelvollisen ja hänen huoltajansa tietoon, mitä seuraamuksia opetuksesta poissaololla on.