Ohjeet ja säännöt

Ypäjän Hevosopiston järjestyssäännöt 

 1. Hevosopistolla kunnioitetaan toisten ihmisten erilaisuutta ja suvaitsevaisuutta muita kohtaan. Toisen henkilön henkinen ja ruumiillinen kiusaaminen, väkivaltainen käyttäytyminen, opiskelun estäminen tai ruumiillinen häirintä on kiellettyä (myös sosiaalisessa mediassa). 
 2. Opiskelijan tulee noudattaa voimassa olevia järjestyssääntöjä Ypäjän Hevosopistolla opiskelun aikana.  
 3. Opiskelijan tulee opiskella ja osallistua oppiaineittensa harjoituksiin täsmällisesti sekä suorittaa hänelle määrätyt tehtävät. Oppi- ja työharjoitustunnit alkavat täsmällisesti työjärjestyksessä ilmoitettuna aikana. Opiskelijan läsnäolo todetaan heti opiskelutilanteen alussa. 
 4. Järjestyssääntöjä tulee noudattaa opiskeluun liittyvissä tilaisuuksissa. Opiskeluun liittyväksi tilaisuudeksi katsotaan oppilaitoksen sekä oppilaskunnan järjestämä tilaisuus oppilaitoksen alueella, alueen ulkopuolella tai oppilaitoksen toimesta alueella järjestetty tilaisuus kouluajan ulkopuolella. 
 5. Opiskelijan tulee noudattaa yleisen turvallisuuden sekä palo- ja työturvallisuuden varalta annettuja määräyksiä. Tapaturman sattuessa on annettava ensiapua, ilmoitettava tapaturmasta välittömästi lähimmälle oppilaitoksen henkilökuntaan kuuluvalle sekä tarvittaessa hälyttää apua yleisestä hätänumerosta 112.  
 6. Opiskelijan tulee hoitaa hyvin käytössään olevaa Ypäjän Hevosopiston omaisuutta ja välttää kaikkea sellaista, mistä voi aiheutua vahinkoa opiston omaisuudelle tai oppilaitoksessa toimiville henkilöille. Omaisuuden vahingoittamisesta tai katoamisesta aiheutuva korvausvelvollisuus määräytyy asiasta annettujen säädösten mukaisesti. 
 7. Opiskelija on velvollinen hankkimaan ja käyttämään harjoitustöissä työturvallisuuden kannalta asianmukaista työvaatetusta. Opiskelijalta edellytetään asianmukaista varustusta myös vapaa-aikana liikuttaessa hevosten kanssa Ypäjän Hevosopiston alueella. 
 8. Näkyvät kasvolävistykset tulee peittää tai poistaa hevosten kanssa tai tallissa työskennellessä.  
 9. Hevosten käsittelyssä opiskelijan tulee noudattaa turvallista ja hevosta kunnioittavaa käsittelyä. 
 10. Jos opiskelija erityisestä syystä aikoo olla pois opetuksesta, on hänen anottava lupa ryhmänohjaajalta (1-3 päivää) tai rehtorilta (>3 opiskelupäivää). Poissaolon ajalla suoritettavista opinnoista tulee ottaa selvää ennen luvan anomista. Sairauspoissaolon voi todeta lääkäri, terveydenhoitaja tai tarvittaessa Hevosopiston tallityönohjaaja /asuntolaohjaaja/ ryhmänohjaaja.  
 11. Kaikenlaisten tupakkatuotteiden käyttäminen on kielletty oppilaitoksen alueella. Päihdyttävien sekä laittomien päihdyttävien aineiden hallussapito, käyttö sekä esiintyminen näiden vaikutuksen alaisena oppilaitoksessa ja sen alueella sekä oppilaitoksen järjestämien tilaisuuksien sekä opintoretkien aikana on kielletty.  
 12. Oppilaitoksen alueella on noudatettava liikennesääntöjä. Pysäköinti on sallittu vain merkityillä pysäköintialueilla.  
 13. Kadonneesta avaimesta tulee antaa mahdollisimman pikaisesti ilmoitus majoitusvastaanottoon. Opiskelija voi lunastaa uuden avaimen asuntolaan 50 eurolla. Talonmiespäivystyksen ovenavausmaksu on 50 euroa.  
 14. Opiskelijaa, joka käyttäytyy sopimattomasti, on tehtävissään huolimaton, harjoittaa opinnoissaan vilppiä tai rikkoo muuten järjestyssääntöjä, voidaan kurinpidollisesti rangaista. Kurinpitorangaistuksia ovat suulliset huomautukset, rehtorin antamat suulliset ja kirjalliset varoitukset. Oppilaitoksen kurinpidosta vastaava toimielin voi peruuttaa opiskeluoikeuden, erottaa määräaikaisesti tai pidättää opiskelusta. 

 

Ypäjän Hevosopiston asuntolan järjestyssäännöt  

Näiden järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää kaikkien asuntolassa asuvien turvallisuuttaa ja viihtyisyyttä sekä turvata mahdollisuus häiriöttömään opiskeluun ja asumiseen. Näiden lisäksi asuntoloissa noudatetaan Ypäjän Hevosopiston järjestyssääntöjä ja näitä sääntöjä koskevia asuntolakohtaisia asumisohjeita. Järjestyssääntöjä sovelletaan myös asuntolassa vieraileviin henkilöihin. Asukas on vastuussa siitä, että hänen vieraansa noudattavat järjestyssääntöjä.  

 1. Asumisoikeus 

  Opiskelija-asunnoissa saavat asua kahden hengen huoneissa ainoastaan opiskelijat, joille on myönnetty asumisoikeus. Asuntolassa asumiseen on oikeutettu silloin, kun oman henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti on opetusta. Työelämässä tapahtuvan oppimisen aikana (mikäli kesto on yli 4 vko) huone vapautetaan Hevosopiston käyttöön. Jos opiskelija ei osallistu opetukseen, hänellä ei ole oikeutta asuntolapaikkaan. 
    

 2. Asuntolan asumisrauha 

  Jokainen asukas vastaa asumis- ja opiskelurauhan säilyttämisestä. Hiljaisuus on klo 22.00–06.00 välisenä aikana. Vieraiden oleskelu asuntolassa ja sen alueella on kielletty hiljaisuuden aikana. 

 3. Avaimet 

  Asukkaalle annetaan asumisoikeuden ajaksi, jonka kopiointi ja toiselle luovuttaminen on kiellettyä. Asukas on vastuussa avaimen katoamisesta ja on korvausvelvollinen uudelleen sarjoituksesta ja avaimen teettämisestä aiheutuneista kustannuksista.   

 4. Opiskelija-asuntolan omaisuudesta huolehtiminen 

  Opiskelija-asuntolan omaisuutta on käsiteltävä huolellisesti. Vahingon aiheuttamista kustannuksista on asukas korvausvelvollinen. Ovat on lukittava aina huoneistosta ja solusta poistuttaessa. Kiinteistössä havaituista vioista tulee ilmoittaa asuntolan ohjaajalle. Palovaroittimet ovat lakisääteisiä turvavarusteita ja niihin kajoaminen on kiellettyä.  

 5.  Yleinen siisteys ja järjestys 

  Jokainen asukas on vastuussa käyttämänsä solun, yhteisten tilojen ja asuntolan ympäristön yleisestä siisteydestä. Siisteydessä tulee noudattaa annettua siivoussuunnitelmaa ja toimia sen mukaisesti. Mahdollisiin siivoussuunnitelman toteuttamisen laiminlyönteihin puututaan, Mikäli soluun joudutaan tilaamaan erillissiivous, niin se laskutetaan asukkailta. Hevosten varusteiden peseminen, kuivattaminen ja säilyttäminen asuntoloissa ja yhteisissä pesutiloissa on kiellettyä.   

 6. Tupakointi, tupakan vastikkeet, tupakkajäljitelmät ja päihdyttävät aineet 

  Hevosopisto on savuton oppilaitos. Tupakointi, tupakkatuotteiden, tupakan vastikkeiden, tupakointivälineiden, sähkösavukkeiden ja tupakkajärjestelmien käyttö ja käsittely ei ole sallittua Hevosopiston alueella. Tupakkatuotteiden hallussapito on kielletty alle 18-vuotiailta.  

  Päihdyttävien ja huumaavien aineiden tuonti, hallussapito ja nauttiminen sekä niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen opiskeluun liittyvissä oppimisympäristöissä on kielletty (L531/2017, 41/1986, L373/2008, L39/1889, luku 50). Hevosopistolla on oma päihdetyön malli.  

 7. Lemmikkieläimet 

  Lemmikkien pito asuntoloissa on kiellettyä paitsi lemmikkiasuntolassa Koivussa. Lemmikkieläimiä voi olla enintään yksi. 
   

 8. Kestävä kehitys 
  Tarpeetonta sähkölaitteiden, veden ja energian käyttöä tulee välttää. Laitteet ja valot tulee sammuttaa huoneesta poistuttaessa. Jokaisen asukkaan on noudatettava jätteiden lajitteluohjeita. 

 9. Laitteiden tuonti  

  Räjähteiden ja muiden räjähdysherkkien tai syttymisherkkien aineiden, ampuma-aseiden, heittoveitsien, muiden vastaavien esineiden ja tarvikkeiden hallussapito ja säilyttäminen on kielletty opiskelija-asuntoloissa ja Ypäjän Hevosopiston alueelle pysäköidyissä ajoneuvoissa.  

 10. Henkilökunnan oikeudet ja velvollisuudet 

  Ensisijaisesti asuntolanohjaaja tarkistaa asuinhuoneiston ja soluasunnon yhteisten tilojen siisteyden säännöllisesti. Tarvittaessa asuntolanohjaaja tai muu henkilökuntaan kuuluva voi tarvittaessa tarkistaa asuinhuoneen, mikäli on syytä epäillä sairaskohtausta, vaaratilannetta tai epäiltäessä järjestyssääntörikkomusta.  

  Laajempi tarkistus asuinhuoneeseen voidaan suorittaa ainoastaan asukkaan kanssa yhdessä tai viranomaisen toimesta ilman opiskelijan suostumusta. Tarkastuksesta tehdään virallinen pöytäkirja, joka toimitetaan asukkaille ja muille tarpeellisille osapuolille. 
   

  Henkilökuntaan kuuluvalla on oikeus tarkistaa asuntolahuone, mikäli on syytä epäillä, että asuntoon on tuotu sellaista esinettä tai ainetta, jonka hallussapito on laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisten turvallisuutta, taikka joka erityisesti soveltuu omaisuuden vahingoittamiseen ja jonka hallussapidolle ei ole hyväksyttävää syytä. (L531/2017) 

 11. Kiinteistönhuolto ja kunnossapito 

  Kiinteistöhuoltohenkilöstöllä ja kiinteistön omistajille on oikeus suorittaa asuntolan tiloissa kiinteistön kunnossapidon ja käytön seurannan kannalta tarpeellisia tarkastuksia, korjauksia ja siivouksia myös asukkaisen poissa ollessa.  

 12. Asumisoikeuden päättäminen 

  Kun asumisoikeus päättyy, asukkaat huolehtivat huoneensa ja solunsa siisteydestä. Avain palautetaan asuntolan ohjaajalle ja hän tarkistaa huoneiston kunnon. Laiminlyönneistä (esim. siivouskustannuksista, tavaran poistamisesta aiheutuneista kustannuksista tai ilkivallasta aiheutuneet korjauskustannukset) on asukas/asukkaat korvausvelvollisia.  

 13. Järjestyssääntöjen rikkomukset ja kurinpito 

  Järjestyssääntöjen rikkomuksesta, kurinpidosta yleisesti ja kurinpidosta asuntolassa on säädetty ammatillisen koulutuksen lain (L531/2017)85§ ja 86§:ssä. 
   

  Opiskelijalle voidaan antaa kirjallinen varoitus, jos hän käyttäytyy väkivaltaisesti tai uhkaavasti, menettelee vilpillisesti tai muuten rikkoo oppilaitoksen järjestystä (kts. järjestyssäännöt). Jos teko tai laiminlyönti on vakava tai jos opiskelija jatkaa järjestyssääntöjen rikkomista, hänet voidaan erottaa oppilaitoksesta määräajaksi ja/tai erottaa asuntolasta määräajaksi tai opintojen jäljellä olevaksi ajaksi.  

 

 Ottamalla vastaan asuntolapaikan opiskelija hyväksyy nämä säännöt ja sitoutuu noudattamaan niitä. 

 

Ohjeet hevosten turvalliseen käsittelyyn Hevosopiston talleissa 

 1. Kypärä päässä ratsastettaessa, ajaessa ja maasta käsittelyyn, kun toimitaan mm. varsojen, nuorten hevosten ja orien kanssa.  
 2. Ratsastettaessa, ajettaessa tai hevosta taluttaessa ei käytetä puhelinta. 
 3. Talutetaan vain yhtä hevosta kerralla. 
 4. Turvakengät tallitöissä.  
 5. Taluttaessa takki/huppari kiinni.  
 6. Hanskoja käytetään hevosia talutettaessa. 
 7. Talutetaan hevosta aina lavan kohdalta. Ahtaista paikoista ihminen menee edellä (oviaukot, portit). 
 8. Hevosella on oltava aina naru tai ohjat taluttaessa. Narun tai ohjien päätä ei saa kietoa käden ympäri. 
 9. Jos talutetaan hevosia tarhaan ja halutaan hevoselle samalla mukaan heiniä, laitetaan heinät kassiin (ei kottikärryihin). 
 10. Hevosten kanssa työskentelyä ei suoriteta yksin. Ohjaajan pitää tietää mihin olet hevosen kanssa menossa ja koska. 
 11. Karsinat puhdistetaan tallien antamien ohjeiden mukaisesti.  
 12. Heijastinliivien käyttö on pakollista hämärän ja pimeän aikaan hevosten kanssa liikkuessa.  
 13. Pitkät hiukset suositellaan laitettavaksi käytännön työskentelyn ajaksi kiinni. 
 14.  Tallissa ei pidetä näkyviä lävistyksiä eikä roikkuvia koruja (pienet korvakorut ok). 
 15. Tarkkaile ympäristöä ja ennakoi yllättäviä tilanteita. 
 16. Tutustu oppaaseen ”Hevoset ja työturvallisuus” (ttk painos 2015). 
 17. Työturvallisiin toimintatapoihin lisäohjausta talli-, opetus- ja valmennushenkilöstöltä.