Laatutyö Hevosopistolla

Hevosopiston toimintaa kehitetään jatkuvan parantamisen periaatteita noudattaen. Tavoitteina ovat mm. laadukas koulutus ja koulutuksen tukipalvelut. Pyrimme vähentämään koulutuksen keskeyttämisiä ja tavoittelemme koulutuksen entistä parempaa vaikuttavuutta (mm. työllistyminen, jatko-opintoihin hakeutuminen). Koulutuksissa huomioidaan laatu-, ympäristö- sekä työterveys- ja työturvallisuusasiat kuhunkin alaan soveltuvalla tavalla.

Hevosopiston laadunhallintajärjestelmä perustuu toimintajärjestelmään, joka määrittelee yhteiset pelisäännöt, toimintatavat ja prosessit.

Toimintajärjestelmän itsearviointi 2015

Hevosopiston arvioi laatujärjestelmäänsä Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukevan järjestelmän kriteeristön mukaisesti helmi-maaliskuussa 2015.

Itsearviointiryhmissä oli edustus johdosta, opetushenkilöstöstä, muusta henkilöstöstä sekä työelämästä. Opiskelijoille järjestettiin erillinen itsearviointikeskustelu kahdessa tilaisuudessa (nuorisoaste, aikuiset).

Itsearviointiin osallistui yhteensä 21 henkilöstön tai työelämän edustajaa ja 21 perustutkintoa suorittavaa tai ammatti- ja erikoisammattitutkintoon tähtäävää opiskelijaa.

Kokonaisarvio toimintajärjestelmästä asettui hieman alle kehittyvän tason. Työelämän edustajien arvio oli useissa kohdissa korkeampi kuin henkilökunnan. Opiskelijoiden arvio ei juuri poikennut henkilöstön arvioista.

Toimintajärjestelmän ulkoinen auditointi 2015

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) on valitsi 35 koulutuksen järjestäjää, jotka saivat ulkoisen auditoinnin. Hevosopisto oli yksi näistä, ja ulkoinen auditointi toteutettiin 19. – 20.5.2015.

Auditoijat haastattelivat yhteensä 22 ryhmää, joissa oli edustajia Hevosopiston johdosta, opettajista, muusta henkilökunnasta, opiskelijoista sekä työelämästä ja sidosryhmistä.

Arvioitsijat pitivät Hevosopiston tekemää itsearviota pääsääntöisesti osuvana. Myös arviot laatujärjestelmän vahvuuksista ja parantamisalueista olivat valtaosin yhtenevät Hevosopiston kevättalvella 2015 laaditun laadunhallinnan kehittämissuunnitelman kanssa.


Kuvia