Hankkeet ja kehittäminen

Hevosopisto kehittää jatkuvasti omaa toimintaansa ja koko hevosalaa. Olemme aktiivisesti mukana useissa kansainvälisissä hankkeissa ja kansallisessa kehitystyössä koskien niin opetusta kuin hevosalaa ja sen tutkimusta. Hevosopiston hanke- ja kehitystoiminta on oleellinen osa opetusta ja opetuksen kehittämistä. Hanke- ja kehitystyötä tehdään yhteistyössä muiden oppilaitosten, hevosalan huippuosaajien ja muiden alan toimijoiden kanssa.

Käynnissä olevat hankkeet:

FRUSH – JÄRKIVIHREÄ TOIMINTAMALLI, 2019-2022

Kanta-Häme kokonaisuudessaan on strategioissaan sitoutunut kestävän kehityksen ja kiertotalouden edistämiseen. Maakunnassa pk -yrittäjyys on vahvasti edustettuna, joskin kansainvälistyminen on verraten vaatimatonta. Kansallisissa strategioissa kiertotalouden mahdollisuudet nähdään vielä osin hyödyntämättöminä. PK -yritysten tietoisuus kansainvälisistä mahdollisuuksista on usein rajallinen, vaikka itse tuote tai palvelu mitä tuottavat, olisikin joko sellaisenaan tai pienin muutoksin soveltuva kv -markkinoille. Erilaisten yrityscase esimerkkien kautta tuodaan esiin kansainvälistymiseen liittyviä haasteita ja löydetään niihin ratkaisut. Mikäli nähdään tarpeelliseksi koota yrityksistä oma sparrausryhmä tai vastaava, on siihen mahdollisuus. Aiemmissa aihetta sivuavissa hankkeissa tämä kehittämismalli on tuotu usein esille.

Hankkeen avulla myös mahdollistetaan FRUSH -tapahtuman toteuttaminen tulevina vuosina ja sille asetetun kv -tavoitteen täyttyminen. Tilaisuus tavoittelee vahvempaa kansainvälistä näkyvyyttä ja alueen osaamisen esiintuomista. Yhtenä konkreettisena toimintamuotona on tuottaa alueelle potentiaalisia yrityksiä tutustumaan yhteistyömahdollisuuksiin alueella jo toimivien yritysten kanssa. Tähänkin toimintoon yhdistetään alueen koulutustarjonta ja opiskelijoiden tuottama lisäarvo. Forssan seudun elinvoimaohjelmassa (FORZA) tuodaan esille yrityskiihdyttämökonsepti, jonka toteutumista hanke osaltaan voi edistää.

Laajassa kuvassa tavoitteena näyttää seutu ja maakunta alan merkittävänä toimijana nyt ja tulevaisuudessa.

Hevosopistolla on pitkät perinteet kiertotalouden saralla. esim: Emas- hanke 2000- luvulla sekä varsin tiukkaan ympäristölupaan sitoutuminen. Hevosopistoa ympäröivät Natura- 2000 verkon perinnebiotoopit ja suojellut rakennukset antavat hyviä valmiuksia ekologisen kotimaanmatkailun nostamiseksi alueella. Maailman muuttuessa nyt enemmän omaa kulttuuriperimää, kotimaista tuotantoa ja ekologisuutta arvostavaksi, on meillä hyvät mahdollisuudet nostaa myös omaa toimintaa sillä saralla. Matkailun nosteen kulmakivi on oman ravintolatoiminnan kehittäminen. Laadukas lähiruoka ja historiallinen ympäristö ovat Hevosopiston valtteja.

Päätoteuttaja: Forssan Yrityskehitys Oy.
Osatoteuttajat: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy (HAMK), Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä ja Hevosopisto Oy.
Yhteyshenkilö Hevosopistossa Juha Erola

Rahoittaja: Hämeen liitto, Uudenmaan liitto, Euroopan aluekehitysrahasto.

 

 

 

 

 

 


Erasmus+ -ohjelma

Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelma tarjoaa nuorille, opiskelijoille ja aikuisille mahdollisuuksia kansainvälistymiseen ja rahoitusta kouluttautumiseen, opiskeluun tai harjoitteluun ulkomailla. Lisäksi ohjelma tarjoaa oppilaitoksille ja organisaatioille mahdollisuuden tehdä yhteistyötä kansainvälisten kumppaniensa kanssa.

Lisätietoa Erasmus+ -ohjelmasta: www.oph.fi/erasmusplus

 

 

Kiinnostaako koulutussopimusjakso ulkomailla?

Hevosopisto on mukana Opetushallituksen hallinnoimassa ja Euroopan komission rahoittamassa Erasmus-hankkeessa. Hankeen apuraha antaa opiskelijoille hienon mahdollisuuden kehittää omaa ammatillista osaamistaan ulkomailla, verkostoitua ja hankkia kansainvälisyystaitoja. Näitä taitoja arvostetaan nykypäivän kansainvälistyvässä työelämässä yhä enemmän. Ulkomaille suuntautuvan koulutussopimusjakson on oltava kestoltaan vähintään 10 kalenteripäivää + 2 matkapäivää, jotta siihen voi saada tukea.

Minne voit lähteä?
Apurahan voi saada kaikkiin EU:n jäsenvaltioihin: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari ja Viro
Ohjelmaan sisältyvät myös seuraavat maat: Islanti, Liechtenstein, Norja, Pohjois-Makedonia, Serbia ja Turkki
Huom! EU-eron myötä Iso-Britannia ei ole hankkeen kohdemaa

Miten sopimusjaksoasi tuetaan?
Hankkeesta maksetaan opiskelijalle tukea, joka on tarkoitettu käytettäväksi matkoihin, majoitukseen, aterioihin ja mahdollisiin muihin kuluihin.
Matkatuki myönnetään matkan pituuden mukaan. Jos käytät lentämisen sijaan ympäristöystävällisempää matkustustapaa, saat siitä lisäkorvauksen.
Esimerkki:
jos koulutussopimusjakso on Tukholmassa, saat:
matkatukea (meno-paluu) 180 euroa lentämällä, tai
210 euroa, jos käytät ympäristöystävällisempää vaihtoehtoa (esim. bussi, lautta, juna)
yksilötukea elämiseen ensimmäiseltä 14 päivältä 60 euroa/päivä ja
15 päivästä eteenpäin 42 euroa/päivä
yksilötuki maksetaan myös matkustuspäiviltä

Jos innostuit,
keskustele oman ryhmänohjaajasi kanssa ja pyydä lisätietoja sähköpostitse: erasmus@hevosopisto.fi

 


YHDESSÄ PARASTA 2020-2022, Lännen verkosto

Hankkeessa kehitetään vertaisoppimista koulutuksen järjestäjien välillä sekä rkennetaan vertaisvalmentajatoimintaa  oppilaitoksiin. Kehitämme asiakaslähtöistä palveluprosessia opiskelijoiden ja työelämäasiakkaiden näkökulmasta. Hankkeessa hyödynnetään Parasta Osaamista –toimintamalleja.

 

OSUU! Uudistumista positiiviseen uudistumiseen 2021-2022

Verkostohanke muutoksen johtamisosaamisen tunnistamiseen ja vahvistamiseen. ​Hankkeen tavoitteena ovat viestinnän aktiivisuus ja yhdenmukaisuus, yhtenäinen ja toisia arvostava toimintakulttuuri, henkilöstön hyvinvointi luonteenvahvuudet ja taipumukset huomioiden sekä luova ja innostava työilmapiiri. Pedagogisten prosessien selkeyttäminen ja määrittely. 

Hankeverkosto sisältää seuraavat koulutuksen järjestäjät: Suomen Diakoniaopisto, Helsinki Business College, Careeria, Mercuria kauppaoppilaitos, Palvelualan Opisto Kuopio, Perho Liiketalousopisto, PSK-Aikuisopisto, Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus, Seurakuntaopisto Kirkkopalvelut ry, Turun Ammattiopistosäätiö TAO 

 

Ohjaus tavoittaa 2021-2022

Hakeutumisvaiheen ohjauksen kehittäminen ja digitaalisten välineiden käyttöönotto ja hyödyntäminen.

Hankeverkosto sisältää seuraavat koulutuksen järjestäjät: Suomen Diakoniaopisto, Suomen ympäristöopisto Sykli Oy, Ammattiopisto Live invalidisäätiö, Helsinki Business College, Careeria, Haapaveden opisto, Helsingin Maalariammattikoulu, Jyväskylän palvelualan opisto, Kankaanpään opisto, Kanneljärven Opisto, Kiinko Kiinteistöalan koulutussäätiö, Kiipula, OPAO Oulun Palvelualan opisto, Perho Liiketalousopisto Oy, Prakticum svensk Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab, PSK-Aikuisopisto, Raahen Porvari- ja Kauppakoulu, Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus, Seurakuntaopisto Kirkkopalvelut ry, Ammattiopisto Spesia Oy, TTS Työtehoseura 


TULOSTA LAADULLA, 2019-2022

Tulosta laadulla -hanke vastaa ammatillisen koulutuksen laatustrategian toteuttamiseen liittyviin haasteisiin. Hankeverkosto sisältää seuraavat koulutuksen järjestäjät: Ahlmanin koulun Säätiö, Hevosopisto Oy, Hämeen ammatti-instituutti Oy, Kiipulasäätiö, Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, SASKY koulutuskuntayhtymä sekä Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä. Verkosto on tehnyt pitkään yhteistyötä laadunhallinnan kehittämiseksi.

Hankkeen rahoittajana toimii Opetushallitus. Hanke kestää kaksi ja puoli vuotta välillä joulukuu 2019 ja kesäkuu 2022. Hankkeen koordinaattorina toimii Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä.

Hanke pähkinänkuoressa

Hankkeessa kehitetään ammatillisen koulutuksen laatustrategian viitoittamia laadunhallinnallisia sisältöjä, kuten organisaatioiden laatukulttuuria ja vertaisoppimista, ennakointia, asiakaslähtöisyyttä, mittaamista ja seurantaa. Verkosto toimii yhteistyössä systemaattisesti kokoontuen ja tietoa jakaen. Myös muiden hankeverkostojen kanssa tehdään aktiivista yhteistyötä vähintään neljän yhteisen kehittämispäivän yhteydessä.

Hankkeessa vertaisarvioinnit toimivat läpileikkaavana työkaluna muiden tavoitteiden saavuttamiseksi sekä kehittämisen tasalaatuisuuden ja jalkauttamisen varmistamiseksi. Vertaisarviointien toteutuksessa hyödynnetään aiemmissa hankkeissa kehitettyä vertaisarviointimallia, mutta nyt painotus siirtyy sisällölliseen (kohde, kriteerit) räätälöintiin laatustrategian suuntausten ja kohdeorganisaation painotusten mukaisesti. Lisäksi painotetaan vertaisarvioinneista saatujen palautteiden toimeenpanoa kohdeorganisaatiossa.

Vertaisarviointien yhteydessä osallistetaan opiskelijoita, sidosryhmiä ja kaikkia organisaatiotasoja siten laatukulttuuria ja -osaamista kehittäen. Vertaisoppimalla kehitetään laadunhallintaa kokonaisvaltaisesti. Lisäksi hankkeessa kehitetään asiakaslähtöisyyttä olemassa olevien palautejärjestelmien hyödyntämisen ja työelämäpalautteen toimeenpanon kautta. Ennakoinnin kehittämisellä vastataan joustavasti ja asiakaslähtöisesti työelämän muuttuviin tarpeisiin.

Hankkeen toimintaa, tuloksia ja vaikuttavuutta seurataan yleisen dokumentaation lisäksi myös kohdennetuin menetelmin, kuten vertaisarviointeihin ja palautteisiin liittyvien tunnuslukujen sekä vaikuttavuutta mittaavien tunnuslukujen avulla.

Hankkeessa kehitettävät menetelmät tukevat organisaation toimintaa ja johtamista ammatillisen koulutuksen laatustrategian toimeenpanossa. Välillisesti hyödynsaajina ovat opiskelijat, työelämä ja muut sidosryhmät.

Lisätietoja:

Mira Lappalainen
p. 040 457 8916
mira.lappalainen@hevosopisto.fi

Sosiaalinen media: #tulostalaadulla


Päättyneitä hankkeita voit tarkastella hankearkistostamme >>>

 


Kuvia