Päättyneet hankkeet

Ohjaus tavoittaa 2021-2022

Hakeutumisvaiheen ohjauksen kehittäminen ja digitaalisten välineiden käyttöönotto ja hyödyntäminen.

Hankeverkosto sisältää seuraavat koulutuksen järjestäjät: Suomen Diakoniaopisto, Suomen ympäristöopisto Sykli Oy, Ammattiopisto Live invalidisäätiö, Helsinki Business College, Careeria, Haapaveden opisto, Helsingin Maalariammattikoulu, Jyväskylän palvelualan opisto, Kankaanpään opisto, Kanneljärven Opisto, Kiinko Kiinteistöalan koulutussäätiö, Kiipula, OPAO Oulun Palvelualan opisto, Perho Liiketalousopisto Oy, Prakticum svensk Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab, PSK-Aikuisopisto, Raahen Porvari- ja Kauppakoulu, Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus, Seurakuntaopisto Kirkkopalvelut ry, Ammattiopisto Spesia Oy, TTS Työtehoseura 

FRUSH – JÄRKIVIHREÄ TOIMINTAMALLI, 2019-2022

Kanta-Häme kokonaisuudessaan on strategioissaan sitoutunut kestävän kehityksen ja kiertotalouden edistämiseen. Maakunnassa pk -yrittäjyys on vahvasti edustettuna, joskin kansainvälistyminen on verraten vaatimatonta. Kansallisissa strategioissa kiertotalouden mahdollisuudet nähdään vielä osin hyödyntämättöminä. PK -yritysten tietoisuus kansainvälisistä mahdollisuuksista on usein rajallinen, vaikka itse tuote tai palvelu mitä tuottavat, olisikin joko sellaisenaan tai pienin muutoksin soveltuva kv -markkinoille. Erilaisten yrityscase esimerkkien kautta tuodaan esiin kansainvälistymiseen liittyviä haasteita ja löydetään niihin ratkaisut. Mikäli nähdään tarpeelliseksi koota yrityksistä oma sparrausryhmä tai vastaava, on siihen mahdollisuus. Aiemmissa aihetta sivuavissa hankkeissa tämä kehittämismalli on tuotu usein esille.

Hankkeen avulla myös mahdollistetaan FRUSH -tapahtuman toteuttaminen tulevina vuosina ja sille asetetun kv -tavoitteen täyttyminen. Tilaisuus tavoittelee vahvempaa kansainvälistä näkyvyyttä ja alueen osaamisen esiintuomista. Yhtenä konkreettisena toimintamuotona on tuottaa alueelle potentiaalisia yrityksiä tutustumaan yhteistyömahdollisuuksiin alueella jo toimivien yritysten kanssa. Tähänkin toimintoon yhdistetään alueen koulutustarjonta ja opiskelijoiden tuottama lisäarvo. Forssan seudun elinvoimaohjelmassa (FORZA) tuodaan esille yrityskiihdyttämökonsepti, jonka toteutumista hanke osaltaan voi edistää.

Laajassa kuvassa tavoitteena näyttää seutu ja maakunta alan merkittävänä toimijana nyt ja tulevaisuudessa.

Hevosopistolla on pitkät perinteet kiertotalouden saralla. esim: Emas- hanke 2000- luvulla sekä varsin tiukkaan ympäristölupaan sitoutuminen. Hevosopistoa ympäröivät Natura- 2000 verkon perinnebiotoopit ja suojellut rakennukset antavat hyviä valmiuksia ekologisen kotimaanmatkailun nostamiseksi alueella. Maailman muuttuessa nyt enemmän omaa kulttuuriperimää, kotimaista tuotantoa ja ekologisuutta arvostavaksi, on meillä hyvät mahdollisuudet nostaa myös omaa toimintaa sillä saralla. Matkailun nosteen kulmakivi on oman ravintolatoiminnan kehittäminen. Laadukas lähiruoka ja historiallinen ympäristö ovat Hevosopiston valtteja.

Päätoteuttaja: Forssan Yrityskehitys Oy.
Osatoteuttajat: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy (HAMK), Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä ja Hevosopisto Oy.
Yhteyshenkilö Hevosopistossa Juha Erola

Rahoittaja: Hämeen liitto, Uudenmaan liitto, Euroopan aluekehitysrahasto.

 

 

 

 

 

 

YHDESSÄ PARASTA 2020-2022, Lännen verkosto

Hankkeessa kehitetään vertaisoppimista koulutuksen järjestäjien välillä sekä rkennetaan vertaisvalmentajatoimintaa  oppilaitoksiin. Kehitämme asiakaslähtöistä palveluprosessia opiskelijoiden ja työelämäasiakkaiden näkökulmasta. Hankkeessa hyödynnetään Parasta Osaamista –toimintamalleja.

 

OSUU! Uudistumista positiiviseen uudistumiseen 2021-2022

Verkostohanke muutoksen johtamisosaamisen tunnistamiseen ja vahvistamiseen. ​Hankkeen tavoitteena ovat viestinnän aktiivisuus ja yhdenmukaisuus, yhtenäinen ja toisia arvostava toimintakulttuuri, henkilöstön hyvinvointi luonteenvahvuudet ja taipumukset huomioiden sekä luova ja innostava työilmapiiri. Pedagogisten prosessien selkeyttäminen ja määrittely. 

Hankeverkosto sisältää seuraavat koulutuksen järjestäjät: Suomen Diakoniaopisto, Helsinki Business College, Careeria, Mercuria kauppaoppilaitos, Palvelualan Opisto Kuopio, Perho Liiketalousopisto, PSK-Aikuisopisto, Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus, Seurakuntaopisto Kirkkopalvelut ry, Turun Ammattiopistosäätiö TAO 

TULOSTA LAADULLA, 2019-2022

Tulosta laadulla -hanke vastaa ammatillisen koulutuksen laatustrategian toteuttamiseen liittyviin haasteisiin. Hankeverkosto sisältää seuraavat koulutuksen järjestäjät: Ahlmanin koulun Säätiö, Hevosopisto Oy, Hämeen ammatti-instituutti Oy, Kiipulasäätiö, Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, SASKY koulutuskuntayhtymä sekä Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä. Verkosto on tehnyt pitkään yhteistyötä laadunhallinnan kehittämiseksi.

Hankkeen rahoittajana toimii Opetushallitus. Hanke kestää kaksi ja puoli vuotta välillä joulukuu 2019 ja kesäkuu 2022. Hankkeen koordinaattorina toimii Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä.

Hanke pähkinänkuoressa

Hankkeessa kehitetään ammatillisen koulutuksen laatustrategian viitoittamia laadunhallinnallisia sisältöjä, kuten organisaatioiden laatukulttuuria ja vertaisoppimista, ennakointia, asiakaslähtöisyyttä, mittaamista ja seurantaa. Verkosto toimii yhteistyössä systemaattisesti kokoontuen ja tietoa jakaen. Myös muiden hankeverkostojen kanssa tehdään aktiivista yhteistyötä vähintään neljän yhteisen kehittämispäivän yhteydessä.

Hankkeessa vertaisarvioinnit toimivat läpileikkaavana työkaluna muiden tavoitteiden saavuttamiseksi sekä kehittämisen tasalaatuisuuden ja jalkauttamisen varmistamiseksi. Vertaisarviointien toteutuksessa hyödynnetään aiemmissa hankkeissa kehitettyä vertaisarviointimallia, mutta nyt painotus siirtyy sisällölliseen (kohde, kriteerit) räätälöintiin laatustrategian suuntausten ja kohdeorganisaation painotusten mukaisesti. Lisäksi painotetaan vertaisarvioinneista saatujen palautteiden toimeenpanoa kohdeorganisaatiossa.

Vertaisarviointien yhteydessä osallistetaan opiskelijoita, sidosryhmiä ja kaikkia organisaatiotasoja siten laatukulttuuria ja -osaamista kehittäen. Vertaisoppimalla kehitetään laadunhallintaa kokonaisvaltaisesti. Lisäksi hankkeessa kehitetään asiakaslähtöisyyttä olemassa olevien palautejärjestelmien hyödyntämisen ja työelämäpalautteen toimeenpanon kautta. Ennakoinnin kehittämisellä vastataan joustavasti ja asiakaslähtöisesti työelämän muuttuviin tarpeisiin.

Hankkeen toimintaa, tuloksia ja vaikuttavuutta seurataan yleisen dokumentaation lisäksi myös kohdennetuin menetelmin, kuten vertaisarviointeihin ja palautteisiin liittyvien tunnuslukujen sekä vaikuttavuutta mittaavien tunnuslukujen avulla.

Hankkeessa kehitettävät menetelmät tukevat organisaation toimintaa ja johtamista ammatillisen koulutuksen laatustrategian toimeenpanossa. Välillisesti hyödynsaajina ovat opiskelijat, työelämä ja muut sidosryhmät.

Lisätietoja:

Mira Lappalainen
p. 040 457 8916
mira.lappalainen@hevosopisto.fi

Sosiaalinen media: #tulostalaadulla

 

 

SPINE – Schools Project to Increase Emplyability in the European Equestrian Market
Erasmus+ Project 2017-2020

KANSAINVÄLISYYTTÄ RATSASTUKSENOPETTAJIEN KOULUTUKSEEN

SPINE on Erasmus+ -rahoitteinen innovaatiohanke, joka käynnistyi eurooppalaisten hevosalan oppilaitosten yhteistyöverkoston puitteissa viime vuonna (EEN – Equestrian Educational Network). Hankkeen tarkoituksena on edistää ratsastuksenopettajien työllistymistä kansainvälisillä työmarkkinoilla.
Hankkeen yhtenä tavoitteena on luoda ratsastuksenopettajan kansainvälisten valmiuksien ja osaamisen koulutuspaketti, Extra Qualification. Hankkeen yhdeksän partnerioppilaitosta ympäri Eurooppaa ovat rakentaneet yhteistyössä kolme moduulia käsittävän koulutuskokonaisuuden, jonka ensimmäisen version  testaaminen aloitettiin 2018 joulukuussa Saksan Warendorfissa. Kaikkien kolmen koulutusmoduulin testaus ja viimeistely vietiin loppuun vuoden 2019 aikana Ranskan Saumurissa keväällä 2019 ja Norjan Starumissa syksyllä 2019 tapahtuneissa testikoulutuksissa.

Valmis koulutuspaketti oheismateriaaleineen julkaistaan Hevosopistolla Ypäjällä järjestettävässä levittämisseminaarissa keväällä 2020.

Koulutusmoduulien testaamiseen osallistuu opettajia ja opiskelijoita hankkeen oppilaitoksista. Kustakin oppilaitoksesta kaksi ratsastuksenopettajaopiskelijaa toimii hankkeen moduuleja testaavina pilotoijina, kustakin oppilaitoksesta yksi opiskelija kerrallaan osallistuu testaustilaisuuksiin. Työskentelykieli hankkeessa, kuten EEN-järjestön kaikessa toiminnassa on englanti. Moduulien opiskelusisältöihin kuuluu keskeisinä osina hevosen hyvinvointiin liittyvät kysymykset, ratsastus, pedagogiikka, hevosen ja ratsastajan valmentaminen, erityisesti kansainväliseen kulttuuriseen ja sosiaaliseen ympäristöön sovellettuna. Koulutus on siis monipuolista ja ”ekstraa” ratsastuksenopettajan tutkintoon johtavan koulutuksen lisänä.     

Hevosopiston opiskelijaedustajat hankkeessa ovat olleet Silja Ahonen ja Joni Paavola.        

Lisätietoja: Anu Korppoo anu.korppoo@hevosopisto.fi

Projectleader            

Flyinge AB, Sweden

Contact: AnnCatrin Carlsson  anncatrin.carlsson@flyinge.se

Projectpartners

Deutsche Reiterliche Vereinigung e.V. (FN), Germany 
Contact: Scharmann, Markus MScharmann@fn-dokr.de

Ypäjä Equine College, Finland
Contact: Anu Korppoo, anu.korppoo@hevosopisto.fi

Ridskolan Strömsholm, Sweden
Contact: Becky Evensen becky.evensen@stromsholm.com

Atheneum Martinus Bilzen, Belgium
Contact: Muriel Coppin murielcoppin@gmail.com

Aeres Group, Netherlands
Contact: Monique van den Hoeven m.vdhoeven@aeres.nl

IFCE, France
Contact: Eric Deyna  eric.deyna@ifce.fr

Stiftelsen Norsk Hestesenter, Norway
Contact: Evija E. Lie evija.lie@nhest.no

Escola Nacional de Equitacão
Contact: Maria Margarida Carmo Costa mktplaneamento@gmail.com

Spine Start Up meeting in Flyinge October 2017 with Project Partner representatives from the European Schools belonging to the Erasmus+ project.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


European Mobility of Equestrian Skills and Culture (ESCUMobility) 2018 – 2020

Nyt käynnistyvä EU:n Erasmus+ -ohjelman rahoittama hanke on ideoitu myös parhaillaan meneillään olevan hankkeen Equimobility 2.0 hyvien kokemusten pohjalta.

ESCUMobility on Hevosopiston hallinnoima liikkuvuushanke, jonka tavoitteena on hevosten hoidon ja hevoskasvatuksen osaamisen kehittäminen sekä hevostalouden kansallisten erityispiirteiden ja niiden arvon ymmärtäminen ja hyödyntäminen. Hevosopisto toteuttaa hankkeen  yhteistyössä Etelä-Saksassa sijaitsevan Marbachin valtionsiittolan kanssa www.gestuet-marbach.de. Hankkeen puitteissa verrataan ja edistetään hyviä käytäntöjä kumppaneiden kesken sekä kehitetään opiskelua ja luodaan uusia toimintamalleja.

Hevosopisto lähettää hankekaudella 2018-2020 yhteensä kymmenen opiskelijaa ja kolme opetushenkilöstön edustajaa useamman viikon pituisille työskentelyjaksoille Marbachiin. Hankkeen laajempana tavoitteena on ammattitaitoisen työvoiman kansainvälisten valmiuksien nostaminen erityisesti hevoskasvatuksen ja hevosten hyvinvoinnin osa-alueella sekä eurooppalaista hevostaloutta ja hevoskulttuuria koskevan tiedon levittäminen.     

Marbachin siittola on Euroopan valtionsiittoloiden yhdistyksen puheenjohtajasiittola (European State Studs Association ESSA  www.europeanstatestuds.org). Hevosopisto toimii yhdistyksessä aktiivisena jäsenenä. Idea tämäntyyppiseen hankkeseen sai alkunsa ESSAn toiminnan piirissä.

Lisätietoja: Sofia Heikkonen & Miia Myllymäki


Killat avoimesti verkossa 2018-2019

Killat avoimesti verkossa on OPH:n rahoittama ja Koulutuskuntayhtymä Tavastian koordinoima hanke, jossa Hevosopisto on mukana yhtenä kuudesta osatoteuttajasta. Hankkeen tavoitteena on jatkaa työvaltaista oppimista, työelämälähtöisyyttä, yhteisöllisyyttä ja yritteliäisyyttä korostavan Kiltakoulut-toimintamallin kehittämistä ja tulosten hyödyntämistä uusissa oppilaitoksissa ja uusilla aloilla. Kehittämistä tehdään eri paikkakunnilla toimivien saman alan kiltojen yhteistyössä.  

 


POMO – Pomokillasta osaamista muutosjohtamiseen 2018-2019

POMO-hanke on OPH:n rahoittama ja Salon seudun koululutuskuntayhtymän koordinoima hanke, jossa Hevosopisto on mukana yhtenä neljästä osatoteuttajasta. Ammatillisen koulutuksen reformi tuo suuria muutoksia koulutuksen järjestäjien toimintaan. Esimiehet ovat keskeisessä roolissa reformin tavoitteiden mukaisten muutosten suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Hankkeen tavoitteena on tukea uudistusten toimeenpanoa muutosjohtamisen ja esimiestyön keinoin. Pomokilta-hanke perustuu Kiltakoulut-toimintamalliin, jossa kiteytyvät ammatillisen koulutuksen reformin periaatteet opintopolkujen henkilökohtaisuudesta, opintoihin pääsyn joustavuudesta ja työelämälähtöisyydestä.

 


European Mobility for Equestrian Professionals (EquiMobility 2.0)   2017 – 2019

Tämä on jatkohanke EquiMobility 2015 – 2017 -hankkeelle

EU:n Erasmus+ -ohjelman rahoittama hanke keskittyy hevosten hoidon ja hevoskasvatuksen osaamisen kehittämiseen kolmen eurooppalaisen siittolan ja koulutuskeskuksen yhteistyönä. Hankkeen koordinoija on Marbachin valtionsiittola Etelä-Saksassa, kumppanit Alter Real -siittola Portugalissa ja Hevosopisto. Hankkeen puitteissa tehdään harjoittelija- ja asiantuntijavaihtoa, verrataan ja edistetään hyviä käytäntöjä kumppaneiden kesken sekä luodaan oppimismateriaaleja. Hankkeen tuotoksia tullaan hyödyntämään alan koulutuksessa hankkeen kumppaniorganisaatioissa sekä laajemmin Euroopassa. Tavoitteena on ammattitaitoisen työvoiman kansainvälisten valmiuksien nostaminen ja sitä kautta eurooppalaisen hevostalouden, erityisesti hevoskasvatuksen ja hevosten hyvinvoinnin tiedon levittäminen ja osaamisen edistäminen.

Hankkeen kumppaniorganisaatiot ovat ESSA -järjestön jäseniä (European State Studs Association www.europeanstatestuds.org ). Idea hankkeeseen sai alkunsa järjestön toiminnan piirissä.

 


Uudistuva hevostalous 2015-2018

Hankkeen tavoitteena on etsiä hevostaloudelle uusia mahdollisuuksia yhteiskunnassa, edistää elinkeinotoimintaa ja vahvistaa hevosalan tunnettuutta. Hankkeen puitteissa vahvistetaan alan tutkimus-, koulutus- ja neuvontaverkoston yhteistyötä ja tiedonsiirtoa käytäntöön. Läpileikkaavina teemoina hankkeessa ovat vastuullisuus ja kestävyys – hevosista, ihmisistä ja ympäristöstä huolehtiminen. Hankkeen vastuullinen toteuttaja on Hämeen ammattikorkeakoulu yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen ja Hippoliksen kanssa. Mukana ohjausryhmässä ovat mm. Suomen Hippos, Suomen Ratsastajainliitto, MTK, Suomen Ravivalmentajat, Suomen Hevosenomistajain Keskusliitto ja Hevosopisto.

 


Uudet hevoskasvattajat 2016-2018

On Hämeen, Uudenmaan, Varsinais-Suomen ja Kaakkois-Suomen ELY -keskusten alueella toteutettava koulutushanke, jonka tavoitteena on lisätä hevoskasvatuksen vetovoimaa.

Koulutuskokonaisuus sisältää hevoskasvatuksen ja –jalostuksen koulutuspäiviä, mentorointia ja avoimia seminaareja. Merkittävä osa koulutusta on kasvattajakummitoiminta.

Hankkeen vastuutaho on Hämeen ammattikorkeakoulu, mukana mm. Suomen Hippos sekä Hevosopisto. Hankeaika on 2016 – 18.

 


Hevostalouden ammattitutkinnon ja Hevostalouden erikoisammattitutkinnon uudistettujen perusteiden laatiminen

OPH:n toimeksianto. Hevosopisto toimii perustetyön tuottajana yhteistyössä alan työelämätahojen ja oppilaitosten kanssa.

 


Valtakunnallisten tutkintomateriaalien kehittäminen 2016 – 2017

OPH-avusteinen hanke.

Hankkeen tavoitteena on päivittää valtakunnalliset tutkintomateriaalit ja tehdä niihin digitaalinen sovellus seuraavissa tutkinnoissa: Kengityssepän ammattitutkinto, Ratsastuksenopettajan ammattitutkinto, Hevostenvalmentajan ammattitutkinto, Ratsastuksenopettajan erikoisammattitutkinto ja Tallimestarin erikoisammattitutkinto. Hevosopisto koordinoi hanketta, mukana Ylä-Savon ammattiopisto, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Koulutuskeskus Salpaus, Harjun Oppimiskeskus sekä Hevostalouden tutkintotoimikunta.

 


Mahdollisuuksien hevonen

Hevosalan järjestöt osallistuvat Suomen 100 –vuotisen itsenäisyyden ja suomenhevosen kantakirjan 110 -vuotisjuhlistamiseen Mahdollisuuksien hevonen –kokonaisuudella, joka on osa Suomi 100 -ohjelmaa. Juhlavuoden aikana järjestetään alueellisia ja valtakunnallisia tapahtumia, joiden tavoitteena on esitellä hevosen ja hevostalouden merkitystä maamme satavuotisessa historiassa sekä nykypäivässä ja tulevaisuudessa, suomenhevosen ollessa päätähti. Projektin koordinoinnista vastaa Hippolis. Mukana ovat mm. SRL, Suomen Hippos, Suomenhevosliitto ja Luke. Myös Hevosopisto on mukana hankkeessa vahvasti ja monipuolisesti.

 


Digivälkky 2016-2017

Välkkyverkoston yhteinen työelämäyhteistyön ja työssäoppimisen ohjaamisen kehittämiseen ja digitaalisten apuvälineiden hyödyntämiseen ammatillisessa koulutuksessa keskittyvä hanke. Hankkeen tavoitteena Hevosopistolla on Digitutor-toiminnan käynnistäminen, hevosalan työpaikkaohjaajakoulutuksen kehittäminen, työssäoppimispaikkaverkoston kehittäminen ja ohjauksen uusien digitaalisten työvälineiden käyttöön otto. Hevosopisto toimii hankkeen pienyritys-teemaryhmän vetäjänä.

 


European Mobility for Equestrian Professionals –hanke (EquiMobility) 2015 – 2017

EU:n Erasmus + ohjelman rahoittama hanke keskittyy hevosten hoidon ja hevoskasvatuksen osaamisen kehittämiseen kolmen eurooppalaisen siittolan ja koulutuskeskuksen yhteistyönä. Hankkeen koordinoija on Marbachin valtionsiittola Etelä-Saksassa, kumppanit Alter Real –siittola Portugalissa ja Hevosopisto. Hankkeen puitteissa tehdään harjoittelija- ja asiantuntijavaihtoa, verrataan ja edistetään hyviä käytäntöjä kumppaneiden kesken sekä luodaan oppimismateriaaleja. Hankkeen tuotoksia tullaan hyödyntämään alan koulutuksessa hankkeen kumppaniorganisaatioissa sekä laajemmin Euroopassa. Tavoitteena on ammattitaitoisen työvoiman kansainvälisten valmiuksien nostaminen ja sitä kautta eurooppalaisen hevostalouden ja erityisesti hevoskasvatuksen osaamisen edistäminen.

 


LEANilla tulosta 2016-2017

Hevosopisto on mukana Sastamalan koulutuskuntayhtymän (SASKY) koordinoimassa LEANilla tulosta hankkeessa yhdessä Ahlmanin, Kiipulasäätiön / Kiipulan ammattiopiston, Koulutuskuntayhtymä Tavastian, Ammattiopisto Tavastian (Tavastia), Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän, Forssan ammatti-instituuttin (FAI), Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymän (VSKY) ja Eerikkilä urheiluopiston kanssa. Hankkeen tavoitteena on perehtyminen Lean-johtamisfilosofiaan ja sen hyötyjen käyttöönottaminen. Leanin tavoitteena on tuotannon prosessien läpikäyminen turhien ja asiakkaan näkökulmasta hyödyttömien toimintojen poistaminen..