Sosiaalipedagoginen hevostoiminta

Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan lähtökohtana on ihmisen ja hevosen vuorovaikutus sekä yhteisö, jossa toiminta tapahtuu. Sosiaalipedagogiikan teoriasta nousevat myös toiminnan kolme peruselementtiä: yhteisöllisyys, toiminnallisuus ja elämyksellisyys.

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta voidaankin määritellä sosiaalisen kasvun ja hyvinvoinnin tukemiseksi hevosen kanssa tapahtuvassa yhteisöllisessä toiminnassa. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on sosiaalisen kuntoutuksen muoto, joka on aikuisten ohjaamaa ja ennalta suunniteltua. Toiminnan keskiössä on hevonen. Koulutetut ohjaajat tukevat asiakkaan ja hevosen välistä vuorovaikutusta.

Koulutusta ammattilaisille

Ypäjän Hevosopistolla ja Turun yliopiston Brahea-keskuksella on pitkät perinteet yhteistyössä järjestetyistä sosiaalipedagogisen hevostoiminnan täydennyskoulutuksista. Syksyllä 2017 käynnistettävä koulutus on jo 17.

Koulutuksen ensisijaisena kohderyhmänä ovat kasvatus-, terveys- tai sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneet, kuten opettajat, erityisopettajat, psykologit, sosionomit ja sosiaalityöntekijät sekä muut soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneet ammatinharjoittajat, joilla on vankka hevoskokemus. Koulutukseen varataan myös kiintiö soveltuvan toisen asteen ammatillisen koulutuksen suorittaneille (lähihoitaja- tai nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja -koulutuksen tai vastaavan koulutuksen käyneille).

Koulutus ei anna varsinaista pätevyyttä, mutta se lisää valmiuksia omasta ammattitoiminnasta lähtien tehdä työtä sosiaalisen tuen tarpeessa olevien kanssa.

Tavoite ja toteutus

Täydennyskoulutuksen pohjana on sosiaalipedagoginen ajattelu ja hevosen käyttö sosiaalisessa kuntoutuksessa. Tavoitteena on kouluttaa asiantuntijoita sosiaalipedagogiseen hevostoimintaan.

Koulutus tarjoaa käytännönläheistä tietoa ja toimintamalleja hevosen avustuksella toteutettavaan sosiaaliseen kuntoutukseen. Koulutuksen aikana kehitetään omia työkäytäntöjä ja tarkastellaan hevosen kanssa tehtävää työtä suhteessa sosiaalipedagogiseen lähestymistapaan.

Koulutuksen keskeisiä sisältöalueita ovat

  • Sosiaalipedagogiikan teoria
  • Sosiaalipedagoginen ajattelu ja ammatillisuus
  • Sosiaalipedagoginen hevostoiminta osana kuntouttavaa hevostoimintaa
  • Sosiaalinen kuntoutus ja hevostoiminta
  • Asiakastyö ja toiminnan suunnittelu
  • Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan sovellutukset
  • Hevostoimintaharjoitukset

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina, joihin kuuluu seitsemän kaksipäiväistä lähijaksoa sekä etäopiskelua kirjallisuuden, tehtävien ja verkko-opintojen parissa.

Lähipäivät järjestetään pääsääntöisesti Hevosopistolla.

Kustannukset

Koulutuksen hinta sisältää opetuksen ja ohjauksen sekä kurssilla jaettavan oppimateriaalin. Kurssimaksu ei sisällä majoitusta, ruokailuja sekä mahdollisesti toteutettavia opintomatkoja.

Jos opiskelijaksi hyväksytty peruu vastaanottamansa opiskelupaikan ilman pätevää syytä, peritään 100 euron maksu.

Seuraava koulutus

Ajankohta on avoin.

Hinta

Koulutuksen hinta on 1960 €/ opiskelija.

Lisätietoa:

Kurssinjohtaja Leena Kalalahti, sp. leena.kalalahti@hevosopisto.fi.