Hevosopisto

Hevosopiston eettiset ohjeet

Eettiset ohjeet (2009)

Hevosopisto noudattaa kaikkia toimintaansa koskevia lakeja, asetuksia ja muita säädöksiä sekä toimii hyvän liiketavan mukaisesti. Toiminta ja päätöksenteko ovat lakien ja säädösten puitteissa avointa, perusteltua ja läpinäkyvää.

Hevosopisto toimii vastuullisesti sekä koulutuksen että hevostalouden kehittämiseksi. Yhteistyökumppaneiksi ei hyväksytä yrityksiä, jotka eivät toimi rehellisesti tai huolehdi asianmukaisesti työnantajan roolistaan tai eläimistään.

Henkilöstö-, asiakas- ja sidosryhmäyhteistyö perustuu keskinäiseen kunnioitukseen ja yhdenvertaisuuteen. Hevosopisto palvelee opiskelijoita, asiakkaita ja sidosryhmiä asiallisesti ja tasapuolisesti. Henkilökuntaan kuuluvat kohtelevat toisiaan hyvin ja kunnioittavat toinen toisensa ammattitaitoa.

Henkilöstö kohtelee ja hoitaa hevosia asiallisesti ja ystävällisesti kunnioittaen hevosen ominaispiirteitä ja luontaista käyttäytymistä. Hevosopisto ottaa toiminnassaan huomioon myös luonnon ja ympäristön. Henkilökuntaan kuuluvat kannustavat opiskelijoita toimimaan samoin osoittamalla arvostusta paitsi hevosia myös muuta luontoa ja ympäristöä kohtaan.

Työntekijät valitaan heidän koulutuksensa, taitojensa sekä muiden työssä tarvittavien henkilökohtaisten ominaisuuksien perusteella. Hevosopisto ei syrji opiskelijoita, asiakkaita eikä henkilökuntaa esim. iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvä syyn kuten ammattijärjestöön kuulumisen tai poliittisen suuntautumisen vuoksi.

Osaamisen varmistamiseksi Hevosopisto tarjoaa työntekijöilleen erilaisia mahdollisuuksia taitojen kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Hevosopisto edistää resurssiensa mukaan myös henkilöstön hyvinvointia ja järjestää tähän liittyvää toimintaa. Toiminta ja edut ovat tarjolla tasapuolisesti kaikille jatkuvassa työsuhteessa oleville.

Henkilöstö sitoutuu Hevosopisto Oy:n arvoihin, visioon ja strategioihin sekä tehtyihin päätöksiin.

Henkilökuntaa kannustetaan asioita valmistellessa avoimeen ja asialliseen keskusteluun sekä erilaisten näkökohtien esille tuomiseen. Kun päätökset on tehty, kaikki noudattavat niitä.

Hevosopisto ja sen henkilökunta noudattavat yksityisyyden suojaan liittyviä lakeja ja asetuksia sekä kunnioittavat muutoinkin opiskelijoiden, muiden asiakkaiden ja yhteistyökumppanien yksityisyyden suojaa. Luottamuksellista tietoa ei saa levittää eikä käyttää väärin.

Hevosopisto ei hyväksy henkilöstöltä sidonnaisuuksia, joilla voi olla tai joilla voidaan tulkita olevan vaikutusta tehtävien hoitamiseen. Henkilökunta ei ota vastaan etuja tai lahjoja, joiden katsotaan voivan vaarantaa päätöksenteon luotettavuutta. Merkkipäivä- ja joululahjoista ja muista eduista, joita henkilökunta saa yhteistyökumppaneilta, tavarantoimittajilta tai muilta vastaavilta tahoilta ja joiden arvo ylittää 100 €, on kerrottava toimitusjohtajalle.

Henkilökunnan on myös sekä työssä että vapaa-aikana vältettävä tilanteita, joissa vieraanvaraisuuden voidaan tulkita edellyttävän vastapalveluksia.

Henkilöstön on sovittava mahdollisista sivutöistä toimitusjohtajan kanssa. Henkilöstö ei saa toimia kilpailijan laskuun eikä missään tilanteessa toimia Hevosopiston edun vastaisesti.

Sivu päivitetty viimeksi 09.06.2016